ศาลจังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

นางธีราพจน์ ทองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ